ፕሮረጀኽት ንምዕባለ ዝከታተል


 
ዝጀመረሉ ግዜ ጥሪ 2016 እዩ። እቲ ፕሮጀኽት ንምዕባለ ዝከታተል ናይ ካሪካስ ንምቅላል ምዕባለ ናይ ስደተጃታት ተቀመጥቲ ናይ ካንቶን ቮ (vaud) የተኩር። ሓደ ወይ ሓንቲ ተሓጋጋዚ ነቅርበልኩም ናይ ምዕባለ ኣከያይዳ ዝከታተል። እቶም ተከታተልቲ ብሓንሳብ ይተሓባበሩ ምስቶም ቨነቮል (ማለት ብድለቶም ዝሕጉዙ አዩ)
እቲ ዕላማ ንምዕቃብ ምዕባለኦምን ሓባራዊ ሂወትኦምን ሞያን እዩ ።
ከምኡ ዉን ጽቡቅ ኽእለት ምፍጣር ርእሰ ተኣማንነት ምስ ሕብረተሰብ ሓደ ከፈተት ወይ ኣጋጣሚ ናይ ምቅይያር ባህላዊ ሃብቲ ናቶም ዝራከቡ ሰባት እዩ።እቶም ቨነቮለ ተቀመጥቲ ኣብ ሓደ ከባቢ ምስቶም ስደተኛ እዮም።ኣብ ሰሙን ካብ 1ከሳብ3ሰዓት ከራከቡ እዮም። ከምኡ ዉን
ብዝወሓደ ን3 ወርሒ ክከዉን እዩ።
 
 
ዝከታተል
---ምዝራብ ብፈረንሳ
---ከመይ ገርና ገዛ ንደሊ ነቲ ወረቃቅቲ ብከመይ ኣብ ጀራንሰ ነብጽሖ
---ምርዳእ ኣሰራርሓ ናይ እንሱራንሰ ሕማም(assurance maladie)
---ምምዕባል ኣብ ዝቅመጠሉ ቦታ ኣከያይዳ ሂወት ፍልጠት ምዕባይ ኣብ  ከባቢኡ
 
 
ተካታታሊ
---ፍልጠቱ ከመሓላልፍ
---ክላለ ምስ ሓድሽ ባህሊ
---ከም ስድራ ምካን ምስ ጸገማት ሰደትን ህሉዉ ባህልን
---ንከምኡ ተመዲብና ቨነቮል
 
 
ሓበሬታ ወይ ሕቶ ምስ ዥልወኩም
Tél. 021 317 59 80 - e-mail :